INF MRW 01

-

Werffoto plaatsing infiltratiemodules© ACO

Werffoto© ACO

Werffoto uitgraven sleuf© ACO

Werffoto controleput + filtermand© ACO

Werffoto plaatsing infiltratiemodules© ACO

Werffoto ontluchting / overloop op eigen terrein© ACO

Inplantingsplan© ACO

Architect
-
Naam project
INF MRW 01
Project
Uitbreiden (<40m²) van een eengezinswoning
Ligging
Holsbeek
Datum
2014 (UV)
Infiltratiesysteem
Infiltratiemodule uit rotswol
Infiltratievoorwaarden
Infiltratieproef

Wat hield het project in?

“Het project betrof de uitbreiding van een bestaande woning in halfopen bebouwing met een veranda van 32 m².”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“Aangezien de nieuwe uitbreiding van de woning kleiner was dan 40 m², viel dit project niet onder het toepassingsgebied van de GSV hemelwater (2013). Ook op gemeentelijk en provinciaal niveau werd geen regelgeving met betrekking tot water opgelegd.

De woning werd enkele jaren geleden zijdelings uitgebreid met een praktijkruimte en wordt hierdoor gekenmerkt door een brede voor- en achtergevel. Tijdens het ontwerp werd duidelijk dat een gravitaire aansluiting van de regenafvoer van de veranda op de openbare riolering via de zijtuin niet mogelijk zou zijn. Het openbreken van de bestaande vloerplaten om gravitair aan te kunnen sluiten op de openbare riolering was geen optie. We hebben toen besloten om de regenafvoer van de veranda af te koppelen en het hemelwater in de achtertuin te laten infiltreren.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Er werd voorafgaand een bodemtest uitgevoerd door de producent/leverancier van de infiltratievoorziening. Deze gaf meteen een goede indicatie van de infiltratiegevoeligheid van de bodem. Uit de resultaten bleek de bodem een lichte kleigrond te zijn waarbij infiltratie mogelijk is. Uit de test bleek ook dat er op 1,25 m onder het maaiveld nog geen grondwater te bespeuren was.

Omdat er in de directe omgeving rond dezelfde periode werken werden uitgevoerd door Aquafin en de bemaling van die werken de grondwaterstand mogelijk kon beïnvloeden, hebben we de projectverantwoordelijke en de werfleider gecontacteerd. De parameters bleken gunstig voor infiltratie: de grondwaterstand was genormaliseerd en we kregen nog mee dat er onder de kleilaag een voor infiltratie gunstige zandlaag ligt.”

 

Hoe zit het RWA-tracé in elkaar?

“De twee regenafvoerbuizen van het verandadak komen samen in een inspectieschacht met een vuilvangmand. Deze laatste houdt bladeren en ander vuil tegen. De infiltratiemodules uit rotswol zijn rechtstreeks achter de inspectieschacht geschakeld. Het buffervolume en de infiltratie-oppervlakte van de infiltratiemodules werden berekend volgens de rekenregels van de GSV hemelwater. We hielden bij de dimensionering rekening met een afwaterende oppervlakte van 90 m². Dit komt overeen met de 32 m² dakoppervlakte van de veranda en houdt ook rekening met een bijkomende 58 m² verharde oppervlakte in functie van een toekomstig terras. In totaal moesten we een buffervolume realiseren van 2250 l en een infiltratie-oppervlakte van 3,6 m². We hebben 20 infiltratiemodules geplaatst. Dit komt overeen met een buffervolume van 2.256 l (112,8 l buffervolume per infiltratiemodule) en een infiltratie-oppervlakte van circa 24 m². Aangezien de tuin behoorlijk diep is, hebben we ervoor gekozen om alle modules in één lijn te leggen. Volgens de producent hadden we er ook voor kunnen opteren om de modules in twee lijnen te leggen met een afstand van 2 m ertussen, maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Het systeem wordt in principe ontlucht via de dakafvoeren. Om een optimale doorstroming van het hemelwater te bekomen, hebben we ervoor gekozen om op het einde van de infiltratielijn een extra ontluchting te voorzien.

Aangezien er geen aansluiting is op de openbare riolering treedt deze extra ontluchting in geval van verzadiging van het infiltratiesysteem ook op als overstort op het eigen terrein. We vonden het belangrijk die extra veiligheid in te bouwen.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingeplant op het perceel?

“Het infiltratiesysteem is ingeplant in de achtertuin, op een afstand van meer dan 3 m ten opzichte van de zijdelingse perceelgrenzen en op meer dan 4 m afstand van de woning.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“Het infiltratiesysteem werd uitgevoerd door een aannemer, gespecialiseerd in buiteninrichting en tuinaanleg.

Nadat de regenafvoerbuizen en de inspectieschacht klaar gestoken waren, heeft de aannemer een sleuf uitgegraven voor de infiltratiemodules. Deze uitgravingen gebeurden tot op een diepte van circa 1,25 m onder het maaiveld. De bodem van de sleuf werd volledig vlak uitgevoerd. Daarna werden de modules één voor één in de sleuf geplaatst en aan elkaar gekoppeld door middel van de geïntegreerde infiltratiebuis in de modules. Aan het uiteinde van de infiltratielijn werd de ontluchting gerealiseerd. Ten slotte werd de sleuf rondom de infiltratiemodules aangevuld met grond afkomstig uit de uitgravingen.”