INF MPB 01

Luk Anseeuw

Werffoto rioleringswerken© Luk Anseeuw

Werffoto© Luk Anseeuw

Werffoto rioleringswerken© Luk Anseeuw

Rioleringsplan© Luk Anseeuw

Detail rioleringsplan© Luk Anseeuw

Architect
Luk Anseeuw
Naam project
INF MPB 01
Project
Bouwen van een eengezinswoning Aanleg van niet-waterdoorlatende verhardingen
Ligging
Ardooie
Datum
2014 (SV)
Infiltratiesysteem
Infiltratiemodule uit poreus beton
Infiltratievoorwaarden
Bodemonderzoek (sonderingsverslag)

Wat houdt het project in?

Luk Anseeuw: “Het project betreft de bouw van een vrijstaande eengezinswoning in Ardooie. Het perceel van 560 m² is gelegen in een typische Vlaamse woonverkaveling. Er wordt ook een terras aangelegd in niet-waterdoorlatende verharding.”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dateert van 2014. Conform de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (2013) waren wij verplicht om een hemelwaterput te plaatsen van minstens 5.000 l en om te infiltreren.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Nee, er werd geen infiltratieproef uitgevoerd. We hebben wel een bodemonderzoek laten uitvoeren. De samenstelling van de grond kon indicatief worden afgeleid uit de resultaten van de sonderingen. Tussen de 0 m en 10 m diepte bestaat de bodem uit samendrukbare tot matig vaste zandhoudende klei.

Er werden geen peilbuizen uitgezet om de grondwaterstand te meten. Langs het perceel loopt een gracht. Door de waterstand in de gracht op verschillende tijdstippen te meten, konden we indicatief het niveau van het grondwater afleiden. Dat ligt ongeveer tussen 1,50 m en 1,80 m diepte onder het maaiveld.

Op basis van bovenstaande metingen hebben we afgeleid dat infiltratie mogelijk is. De grond is in se een matig geschikte infiltratiegrond, toch achten wij het beter gedeeltelijk te infiltreren, dan helemaal niet.”

 

Hoe zit het RWA-tracé in elkaar?

“We hebben een hemelwaterput voorzien van 10.000 l met een geïntegreerde filter. De overloop van de hemelwaterput werd samen met de afvoer van het klokputje van het terras aangesloten op de infiltratievoorziening. Deze bestaat uit twee poreus betonnen infiltratiemodules die naast elkaar zijn opgesteld. De diameter van de in- en uitlaat van de modules, zoals voorzien door de fabrikant, is 110 mm. Hierdoor hebben we de toekomende afvoerleiding met diameter 125 mm vlak voor de modules moeten ontkoppelen in twee afzonderlijke buizen met diameter 110 mm. Voorbij de uitlaat van de infiltratiemodules komen deze weer samen in een diameter 125 mm. Idealiter hadden de infiltratiemodules een in- en uitlaat van 125 mm, zodat we slechts één toe- en afvoer hadden moeten voorzien en de infiltratiemodules aan elkaar konden koppelen. Dit was nu echter niet mogelijk. De ontluchting van de infiltratiemodules gebeurt via de terrasafvoer.

De overloop van de infiltratievoorziening is aangesloten op de openbare riolering.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingeplant op het perceel?

“De infiltratiemodules zijn op ongeveer 1 m afstand van de woning ingeplant. De afstand tot de waterdichte prefabkelder van de woning bedraagt meer dan 4 m.”

 

Heeft u het infiltratiesysteem beschreven in uw lastenboektekst of beschrijvende meetstaat?

“Ja, het systeem werd beschreven op basis van de technische voorschriften van de fabrikant.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“De aannemer grondwerken heeft het infiltratiesysteem geleverd en geplaatst in onderaanneming van de aannemer ruwbouwwerken. Eerst werd de put voor de infiltratievoorziening uitgegraven. Dit gebeurde simultaan met de uitgravingen voor de hemelwaterput en de prefabkelder van de woning.

De bodem van de put werd vlak getrokken en voorzien van een laag zand waarop de infiltratiemodules werden geplaatst. De bovenkant van de modules liggen ongeveer 30 cm onder het maaiveld. De toe- en afvoerbuizen werden aangesloten op het systeem en de put rondom de modules werd laagsgewijs aangevuld met grond uit de uitgravingen. De volledige plaatsing nam minder dan één dag tijd in beslag.

Eens de werf verder gevorderd is, zal het mangat opgemetst worden en zal de put verder aangevuld worden.”

 

Waarom heeft u voor dit systeem gekozen?

“Er zijn een aantal redenen waarom wij voor dit systeem gekozen hebben.

Wij hebben in het verleden eenmalig een infiltratiesysteem met kunststof kratten toegepast bij de aanleg van een parking. Wij vonden de uitvoering daarvan toen behoorlijk omslachtig: de kratten moesten omwikkeld worden met geotextiel en er moest extra aandacht worden besteed aan een goede inspecteerbaarheid van het systeem e.d. Het infiltratiesysteem in poreus betonnen infiltratieblokken vinden wij gemakkelijker om te plaatsen. Het is ook een prijsgunstig systeem.

We hebben de modules ingeplant onder een fietsoprit naar het achterliggende tuinhuis. Door de betonnen bovenplaat moesten wij geen verdeelplaat storten.

Infiltratie blijft voor ons vandaag een moeilijke materie. Wij geven in onze projecten de voorkeur aan infiltratiesystemen die gemakkelijk te plaatsen én prijsgunstig zijn.”