INF PU 03

Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Zicht op voorgevel© Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Werffoto bouw tuinberging© Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Zicht op tuin en tuinberging© Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Werffoto bouw tuinberging© Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Inplantingsplan© Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Detail rioleringsplan© Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Snede tuinberging© Caroline Ceulemans en Stefan Borghs

Architect
Caroline Ceulemans en Stefan Borghs
Naam project
INF PU 03
Project
Verbouwen en uitbreiden (>40m²) van een eengezinswoning Bouwen van een tuinberging, Aanleg van niet-waterdoorlatende verhardingen (natuurlijke infiltratie)
Ligging
Herentals, Antwerpen
Datum
2011 (SV)
Infiltratiesysteem
Infiltratieput
Infiltratievoorwaarden
Op basis van voorkennis

Wat hield het project in?

“Het project betrof de energiebewuste totaalrenovatie en uitbreiding van een rijwoning. De bestaande woning en de nieuwe uitbreiding hebben een dakoppervlakte van respectievelijk 52,6m² en 49,3m². Er werd ook een terras (21m²) aangelegd en een tuinberging (10,3m²) gebouwd. Het perceel is circa 185m² groot en gelegen in Herentals (Antwerpen).”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dateert van 2013. De vorige gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (2004) was toen van kracht. Aangezien het perceel kleiner is dan 3are en het hemelwater afkomstig van het terras op natuurlijke wijze infiltreert in het gazon, werden er geen verplichtingen opgelegd vanuit de GSV hemelwater (2004). In de gemeente Herentals is het echter niet toegelaten om met het RWA-tracé aan te sluiten op de openbare riolering. We waarom daarom vanuit de gemeentelijke bepalingen verplicht om een hemelwaterput te plaatsen én om te infiltreren.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Nee, wij zijn als architect actief in de omgeving en kennen de streek daardoor goed. We hebben ons in dit project gebaseerd op de opgedane kennis bij het realiseren van naburige projecten.  Wij wisten uit ervaring dat de grond zeer goed infiltreerbaar is en dat het grondwaterpeil zeer laag zit.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingepland ten opzichte van de woning?

“De woning heeft een kleine tuin en we wilden het aantal putdeksels daarom tot een minimum beperken. We besloten -de gunstige infiltratievoorwaarden van het perceel in acht genomen, alsook het gegeven dat we voor de bouw van de tuinberging sowieso een fundering moesten uitgraven- om de hemelwater- en infiltratieput te voorzien onder de tuinberging. De fundering van de tuinberging hebben we een stuk dieper uitgegraven dan oorspronkelijk voorzien was. De putdeksels hebben we geïntegreerd in de vloer van de tuinberging.”

 

Hoe zit het RWA tracé in elkaar?

“Het dak van de uitbreiding is aangesloten op een hemelwaterput van 5.500l met een geïntegreerde cycloonfilter. Het hemelwater wordt hergebruikt in de woning voor de spoeling van de toiletten, de wasmachine en een buitenkraan. De overloop van de hemelwaterput is aangesloten op de infiltratieput met een buffervolume van 2.200l. Er is een reserve- buffervolume van 1.000l voorzien in geval van mogelijks hevige regenval. De afvoer van de cycloonfilter en de afvoer van het dak van de tuinberging zijn rechtstreeks aangesloten op de infiltratieput. Hemelwaterput en infiltratieput staan in verbinding met elkaar. In geval beide putten verzadigd zouden geraken, zal de buitenkraan opengedraaid worden.”

 

Werden er lastenboekteksten opgemaakt of een beschrijvende meetstaat?

“Nee, het project betreft onze eigen woning.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“Wij hebben de tuinberging volledig zelf gebouwd. De hemelwaterput werd uitgevoerd met een plaat op volle grond. De wanden bestaan uit holle betonblokken die aan binnen- en buitenzijde met zwembadmortel zijn gecementeerd. De regenfilter is een zelfreinigende cycloonfilter die is opgehangen in de put. De aanvoerleiding in de hemelwaterput werd uitgevoerd met een rustige watertoevoer om te voorkomen dat vuil op de bodem zou opwoelen en aangezogen zou worden door de regenwaterpomp. De regenwaterpomp en een triple filter staan opgesteld in de kelder van de woning.

De infiltratieput werd uitgevoerd met niet-gecementeerde holle betonblokken op betonnen funderingssleuven. Om inspoelen van de grond onderin de put te vermijden werd gekozen om de drie aanvoerleidingen (overloop hemelwaterput, regenafvoer dak tuinberging en overloop cycloonfilter) uit te voeren met een rustige watertoevoer (buis tot op de bodem van de infiltratieput en onderaan een bocht van 180°).”

 

Waarom heeft u voor dit type infiltratiesysteem gekozen?

“Wij zien heel wat voordelen in deze toepassing :

De deksels van de hemelwater- en infiltratieput zijn geïntegreerd in de vloer van de tuinberging. We konden de deksels voldoende groot maken (60x90cm), waardoor beide putten en de regenwaterfilter gemakkelijk toegankelijk zijn voor inspectie en onderhoud.

De woning is een gesloten bebouwing. Door de hemelwater- en infiltratieput zelf te bouwen, werd het probleem uitgeschakeld van “Hoe brengen we een PVC / PE hemelwaterput (grote en zware put) van de straat naar de tuin?”.

Een infiltratieput met poreuze wanden heeft volgens ons veel minder kans om dicht te slibben dan bijvoorbeeld infiltratiekratten. Indien er in de toekomst toch ooit problemen zouden optreden, bijvoorbeeld in geval van een ontoereikende infiltratiecapaciteit (hoewel niet te verwachten), dan kan de put uitgebreid worden met een kokosbuis of infiltratiekratten in de tuin.

Het hemelwater voor hergebruik afkomstig van een betonnen hemelwaterput zou van een betere kwaliteit zijn dan van een hemelwaterput uit kunststof.”

 

Heeft u reeds ervaring met andere infiltratiesystemen?

“Nee, wij hebben dit systeem ondertussen wel ook al toegepast bij een project met een grotere schaal. Tot op de dag van vandaag hebben wij nog geen problemen ondervonden.”

 

Wat is de kostprijs van het systeem geleverd en geplaatst?

“Heel wat materialen en handelingen om de hemelwater- en infiltratieput te realiseren zitten met deze toepassing al vervat in de prijs voor de fundering van de tuinberging. Wij schatten dat de prijs geleverd en geplaatst van de hemelwatervoorzieningen in dit project ongeveer overeenkomt met de prijs geleverd en geplaatst van een kunststoffen hemelwaterput en infiltratiekratten. De toepassing onder de tuinberging biedt volgens ons wel heel wat voordelen ten opzichte van de toepassing met infiltratiekratten.”