INF GR 01

Stefan Soenens

Zicht op woning© Stefan Soenens

Beeld infiltratiegracht© Stefan Soenens

Beeld infiltratiegracht© Stefan Soenens

Zicht op moestuin© Stefan Soenens

Beeld infiltratiegracht met water© Stefan Soenens

Beeld infiltratiegracht met water© Stefan Soenens

Inplantingsplan© Stefan Soenens

Detail rioleringsplan© Stefan Soenens

Filterput / Overloop hemelwaterput© Stefan Soenens

Architect
Stefan Soenens
Naam project
INF GR 01
Project
Verbouwen van een eengezinswoning (zonder uitbreiding) Aanleg van waterdoorlatende en niet-waterdoorlatende verhardingen (natuurlijke infiltratie)
Ligging
Tienen
Datum
2011-2012 (UV)
Infiltratiesysteem
Infiltratiegracht
Infiltratievoorwaarden
Op basis van voorkennis

Wat hield het project in?

“Het project betrof de totaalrenovatie van een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het perceel is circa 1040m² (B26mxD40m) groot en gelegen in Tienen. De verbouwingswerken aan de woning werden uitgevoerd binnen het bestaande bouwvolume. Daarnaast werden een terras en een oprit aangelegd.”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“Het project dateert van de periode 2011-2012. De vorige gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (2004) was toen van kracht. Het viel echter niet onder het toepassingsgebied van de verordening hemelwater. Ook op gemeentelijk en provinciaal niveau werd er geen regelgeving rond hemelwater opgelegd in dit project.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Nee, er werd geen infiltratieproef uitgevoerd. Ik ben als architect actief in Tienen en kon daardoor een goede inschatting maken van de bodemeigenschappen van het project. De omgeving wordt gekenmerkt door een droge leembodem.”

 

Hoe zit het RWA-tracé in elkaar?

“De bestaande gemengde riolering van de woning werd aangepast en volledig gescheiden heraangelegd. Het afvalwatertracé en de bestaande aansluiting op de gemengde openbare riolering bleven behouden. Het regenwatertracé werd volledig afgekoppeld.

Het hemelwater afkomstig van de daken wordt via een voorfilter opgevangen in een hemelwaterput van 10.000l. Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt in de woning voor toiletspoelingen en voor dubbeldienstkranen.                            

De overloop van de hemelwaterput is -via de filterput- aangesloten op een afvoerbuis voor regenwater die afloopt naar een infiltratiegracht in de achterliggende moestuin. De overloop van de filter is dus tevens de overloop van de hemelwaterput. Zo winnen we hoogte in het verval naar achter en kan de hemelwaterput maximaal gevuld worden. De infiltratiegracht zelf is in feite een ondiepe greppel die verloopt doorheen de moestuin. Indien nodig kan die nog wat groter of dieper worden gemaakt. Tussen de infiltratiegeul en de hemelwaterput hebben wij een terugslagklep geplaatst tegen ongedierte.

Er is geen overloop van het infiltratiesysteem naar de openbare riolering.”                                                                       

“Het terras is aangelegd in waterdoorlatende grasbetontegels. De oprit is niet-waterdoorlatend aangelegd en watert op natuurlijke wijze af naast de verharding.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingepland op het perceel? Op welke afstand van het gebouw?

“De infiltratiegeul bevindt zich achter in de tuin op aanzienlijke afstand van de woning (circa 25m afstand).”

 

Waarom heeft u voor dit systeem gekozen?

“Ik ben een sterke voorstander van bovengrondse infiltratiesystemen. De kostprijs van dergelijke systemen blijft meestal beperkt en ook de aanleg is relatief eenvoudig. Daarnaast laat ik het ‘gezond verstand’ primeren: als je zeker bent dat het niveau van het regenwatertracé ter hoogte van de woning hoger ligt dan het niveau van het maaiveld achterin, dan kan je ervanuit gaan dat het hemelwater bij verzadiging zal aflopen in het maaiveld achterin en niet terug zal stromen richting woning. Waar mogelijk pas ik dus bovengrondse infiltratie toe, bijvoorbeeld bij landelijk gelegen percelen of bij projecten die afhellen weg van de straat. Ook bij projecten waarbij de oprit en/of voortuin recent werd aangelegd kunnen dergelijke systemen een goede oplossing zijn om grote uitbreekwerken te voorkomen.

Het infiltreren van hemelwater is voor mij als architect geen nieuw gegeven. Reeds jaren pas ik waar mogelijk bovengrondse infiltratiesystemen toe.  Enerzijds vanuit ecologische overwegingen, maar ook met het oog op een mogelijke toekomstige taxatie voor het lozen van hemelwater op het openbaar domein (hemelwaterheffing).”

 

Heeft u het infiltratiesysteem beschreven in uw lastenboektekst of beschrijvende meetstaat?

“Nee, in dit project hebben wij enkel een indicatie op plan gegeven van de infiltratievoorziening. Er werd geen technische beschrijving opgemaakt. De uitvoering werd op de werf besproken met de aannemer. ⌂ zie nota IX

Het buffervolume en de infiltratie oppervlakte werden in dit project niet gedetailleerd berekend. Het project was niet onderworpen aan wettelijke bepalingen en bovendien kan het hemelwater in geval van verzadiging van de infiltratiegeul overstromen in de moestuin en in het gazon. We hebben de voorbije dagen regelmatig wat regen gehad, de gracht is vochtig, maar niet drassig.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“De buitenriolering, inclusief de infiltratiegracht, werd door de tuinaannemer aangelegd op het einde van de verbouwingswerken. Bij de grondwerken werd het perceel opnieuw genivelleerd. Hierbij werd de teelaarde herverdeeld en werd vorm gegeven aan de moestuin en de infiltratiegeul. De geul zelf werd simpelweg uitgegraven. Het onderhoud gebeurt door de eigenaar bij het jaarlijks klaarmaken van de moestuin.” 

 

Hebt u moeilijkheden ondervonden tijdens de uitvoering?

“Nee.”

 

Heeft u reeds ervaring met andere infiltratiesystemen?

“Ik heb eenmaal infiltratiekratten toegepast in een project. Dit werd toen opgelegd door de gemeente.”

 

Wat is de kostprijs van het infiltratiesysteem geleverd en geplaatst?

“De kostprijs van de infiltratiegeul bleef beperkt tot de prijs in lm voor het materiaal en de aanleg van een afvoerbuis met een lengte van 25m tussen de hemelwaterput en de infiltratiegeul. De prijs voor het uitgraven van de infiltratiegeul was zo goed als nihil aangezien er reeds een kraan aanwezig was in functie van het her-nivelleren van het terrein.”