INF BE 02

Ellen De Boeck

Uitbreiding sporthal en infiltratiebekken

Uitbreiding sporthal en infiltratiebekken

Uitbreiding sporthal en infiltratiebekken

Rioleringsplan

Detail rioleringsplan

Architect
Ellen De Boeck
Naam project
INF BE 02
Project
Uitbreiden (>40m²) van een sportzaal
Ligging
Sinaai (Sint-Niklaas)
Datum
November 2013 (SV)
Infiltratiesysteem
Infiltratiebekken (d>30cm)
Infiltratievoorwaarden
Bodemonderzoek (sonderingsverslag)

Wat hield het project in?

“Het project betrof de uitbreiding van een bestaande sporthal aan de rand van de dorpskern van Sinaai (Sint-Niklaas). De plaats waar de uitbreiding werd gerealiseerd was voorheen aangelegd als groenzone. De aanbouw van 186m² omvat een judozaal en een kleine zone waar toeschouwers kunnen plaatsnemen.”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van het project dateert van november 2013. Het project viel toen onder de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (2004). Volgens de bepalingen van de GSV hemelwater waren we verplicht een hemelwaterput te plaatsen van 7.500l. Aangezien er geen sanitaire installaties voorzien waren in de nieuwe uitbreiding (de sporters van de nieuwe zaal kunnen gebruik maken van de bestaande kleedkamers in het hoofdvolume) en de sanitaire units van de bestaande sporthal aan de andere kant liggen, konden we het hemelwater niet nuttig hergebruiken. Er werd bijgevolg besloten om een infiltratievoorziening te voorzien in plaats van een hemelwaterput. Het verplicht minimaal buffervolume van de infiltratievoorziening bedroeg toen 15l x de aangesloten verharde oppervlakte. De verplichte minimale infiltratie oppervlakte bedroeg 2m²/100m² van de aangesloten verharde oppervlakte.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Er werd geen infiltratieproef uitgevoerd. De infiltratievoorwaarden van het project werden bepaald op basis van de resultaten van het bodemonderzoek. De interpretatie van het sonderingsverslag gebeurde door de specialist ter zake op onze technische dienst. Aanvankelijk dachten we dat infiltratie niet mogelijk zou zijn, omdat het grondwaterpeil bij de buur relatief hoog staat. Het grondwaterpeil op het eigen terrein bleek echter diep genoeg te liggen om te kunnen infiltreren.

Tijdens het bodemonderzoek werden volgende grondwaterstanden gemeten in de 3 sondeerpunten: S1: 1,45m diep, S2: 0,9 diep, S3: 1,40 diep. Ook de bodem bleek indicatief voldoende doorlatend.”

 

Hoe zit het RWA-tracé ineen?

“In het dossier van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag hadden wij voorzien om de afvoeren van het nieuwe dak aan te sluiten op een infiltratiebuis die langsheen de uitbreiding aangelegd zou worden. We hadden voorzien om de overloop van de infiltratiebuis aan te sluiten op de bestaande gemengde riolering van de sporthal die in het najaar van 2014 of het voorjaar van 2015 volledig zal worden afgekoppeld. De stabiliteitsingenieur bevond deze oplossing te risicovol, omdat we de infiltratiebuis zeer dicht tegen de fundering van de uitbreiding hadden voorzien. We hebben dan alles herbekeken, onder andere met de technische dienst (rioleringen) en de groendienst en hebben toen besloten om de dak-afvoeren van de uitbreiding aan te sluiten op een infiltratiebekken. De overloop van het infiltratiebekken is aangesloten op een ingebuisde beek. Aan de inloop van het infiltratiebekken werd een rooster voorzien tegen ongedierte.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingepland ten opzichte van de uitbreiding?

“Het infiltratiebekken is ingepland op een goeie 2m50 van de uitbreiding.”

 

Waarom heeft u voor dit systeem gekozen?

“Het initieel plan ging uit van een geperforeerde infiltratiebuis (diameter 315mm) die langsheen de uitbreiding zou worden aangelegd. Hier zagen we een aantal voordelen in: beperkte uitgravingen doordat de infiltratiebuis geplaatst zou worden in de sleuven waar de regenafvoerbuizen anders sowieso zouden liggen. Een infiltratiebuis mag volledig vlak aangelegd worden en daardoor gingen we er vanuit dat een aansluiting op de bestaande riolering, waarvan het niveau voor de werken niet gekend was, geen problemen zou opleveren. Bovendien blijft de inbouwdiepte van de infiltratiebuis beperkt waardoor dit systeem ook bij relatief hoge grondwaterstanden toegepast kan worden.”

“Toen de stabiliteitsingenieur het te risicovol beschouwde om de infiltratiebuis dicht bij de fundering van de uitbreiding aan te leggen, besloten we over te stappen naar een infiltratiebekken. Dergelijk systeem biedt tot voordeel dat het bij relatief hoge grondwaterstanden toegepast kan worden, dat het eenvoudig is in de aanleg, inspecteer en ruimtelijk integreerbaar.”

 

Werden er lastenboekteksten opgemaakt of een beschrijvende meetstaat?

“Er werd een beknopte omschrijving van de infiltratievoorziening in het lastenboek opgenomen. De technische informatie werd opgemaakt op basis van beschikbare info binnen de technische dienst.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“Het infiltratiebekken werd uitgevoerd door de onderaannemer grondwerken van de algemeen aannemer. Het infiltratiebekken werd simpelweg uitgegraven met een flauwe helling en vervolgens verder aan-gewerkt. Er is beplanting voorzien.”

 

Wat is de kostprijs van het infiltratiesysteem geleverd en geplaatst?

-