INF KR 02

Jan De Bie

Werffoto rioleringswerken© Jan De Bie

Zijgevel woning© Jan De Bie

Werffoto rioleringswerken© Jan De Bie

Werffoto rioleringswerken© Jan De Bie

Inplantingsplan© Jan De Bie

Detail rioleringsplan© Jan De Bie

Architect
Jan De Bie
Naam project
INF KR 02
Project
Uitbreiden (>40m²) en verbouwen van een eengezinswoning Bouwen van een tuinhuis (21m²) Aanleg van waterdoorlatende en niet-waterdoorlatende verhardingen
Ligging
Aalst
Datum
2012 (SV)
Infiltratiesysteem
Infiltratiekrat
Infiltratievoorwaarden
Bodemonderzoek (sonderingsverslag)

Wat hield het project in?

“Het project betrof de (grondige) verbouwing en uitbreiding van een bestaande eengezinswoning in halfopen bebouwing. De uitbreiding van de woning bedroeg circa 65,4m². In de tuin werd een tuinberging gebouwd van 21m². Er werden ook een aantal waterdoorlatende verhardingen aangelegd, onder andere voor de aanleg van een oprit, en een aantal niet-waterdoorlatende verhardingen met natuurlijke infiltratie. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt circa 645m² en is gelegen in Aalst.”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“De gemeente Aalst heeft een eigen verordening hemelwater die het niet toelaat om met het RWA-tracé aan te sluiten op de openbare riolering. Infiltratie op het eigen terrein is hierdoor in Aalst al geruime tijd een verplichting in de meeste bouwprojecten ((her)bouwen, verbouwen, uitbreiden).

In 2012 waren wij voor dit project verplicht een hemelwaterput te plaatsen van minstens 9.720l (50l x totale dakoppervlakte bij nieuwbouw, herbouw of bij verbouwing) en een infiltratievoorziening met een minimaal buffervolume van 4.860l en een infiltratie oppervlakte van 7,78m² (op basis van 25l x de aangesloten verharde oppervlakte en een minimale horizontale infiltratie oppervlakte van 4m²/100m² van de aangesloten verharde oppervlakte).

De gemeentelijke bepalingen waren toen reeds strenger dan de huidige gewestelijke bepalingen. Volgens de huidige GSV hemelwater (2013) zouden we in dit project niet verplicht zijn om een hemelwaterput te plaatsen, maar wel om te infiltreren. Aangezien de bestaande woning nog niet was aangesloten op een hemelwaterput, zou de afwaterende oppervlakte vandaag conform de GSV hemelwater bepaald worden op basis van de nieuwe uitgebreide dakoppervlakte en een deel van de bestaande dakoppervlakte van de woning. Het in rekening te brengen deel van de bestaande dakoppervlakte van de woning zou begrenst worden door de grootte van de nieuw uitgebreide dakoppervlakte.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Nee, wij hebben de infiltratievoorwaarden indicatief afgeleid uit de resultaten van het sonderingsverslag. De grondwaterstand hebben wij gecontroleerd in uitvoeringsfase.”

 

Hoe zit het RWA tracé in elkaar?

“Het bestaande dak werd vernieuwd en de bestaande gemengde riolering volledig gescheiden aangelegd. Alle regenafvoeren van zowel het bestaande als het nieuwe dak (in totaal 194m² dakoppervlakte) en het dak van de tuinberging werden aangesloten op een hemelwaterput van 10.000l.  Voor de hemelwaterput werd een filterput/controleput voorzien.

De overloop van de hemelwaterput is aangesloten op een infiltratievoorziening uit infiltratiekratten. We realiseerden een buffervolume van 5.000l en een horizontale infiltratie oppervlakte van 12,5m². Hiermee voldeden we aan de door de gemeentelijke verordening opgelegde minimale eisen naar buffervolume en horizontale infiltratie oppervlakte van de infiltratievoorziening.

Opgelet: de berekening van de infiltratie oppervlakte dient conform de GSV hemelwater anders te gebeuren: de GSV hemelwater gaat ervanuit dat de bodem van ondergrondse systemen op termijn dichtslibt en bijgevolg niet in rekening gebracht kan worden als infiltratie oppervlakte. Hierdoor kunnen enkel de verticale wanden van de infiltratievoorziening in rekening gebracht worden als infiltratie oppervlakte. Vandaag zouden we daarom opteren voor een andere opstelling van de infiltratiekratten, waarbij meer infiltratie oppervlakte gerealiseerd zou kunnen worden.

Conform de gemeentelijke bepalingen werd geen overloop gerealiseerd op de infiltratievoorziening. Tussen de hemelwaterput en de infiltratievoorziening hadden wij oorspronkelijk geen terugslagklep geplaatst. Enige tijd na de oplevering van het project stond de grondwaterstand na een hevige regenval uitzonderlijk hoog. Toen is water uit het infiltratiebekken teruggestroomd naar de hemelwaterput. Deze laatste stond vol met modder. De bouwheer merkte dit probleem op toen het spoelwater van het toilet plots een bruine kleur vertoonde. Er is toen gekozen om een terugslagklep tussen de hemelwaterput en de infiltratievoorziening te plaatsen om terugstroom van water naar de hemelwaterput te voorkomen.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingeplant op het perceel?

“Het infiltratiesysteem is achterin de tuin ingepland, niet zover van de hemelwaterput.”

 

Waarom heeft u voor dit systeem gekozen?

“In 2012 was de markt inzake infiltratiesystemen nog niet echt uitgebreid. De toepassing met infiltratiekratten was toen het enige ondergrondse infiltratiesysteem waarvan wij op de hoogte waren.”

 

Heeft u het infiltratiesysteem beschreven in uw lastenboektekst of beschrijvende meetstaat?

“Het systeem werd ingetekend op de plannen en op basis van een beperkt aantal gegevens (vereist buffervolume en vereiste infiltratie oppervlakte) in de meetstaat beschreven. We hebben de aannemer de ruimte gelaten om te werken met het type krat dat hij bij zijn vaste leverancier kon bekomen.

Vandaag beschrijven we de infiltratiesystemen meer gedetailleerd.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“Het infiltratiesysteem werd uitgevoerd door de aannemer ruwbouwwerken. Hij heeft een put vlak uitgegraven. Daarin werd een geotextiel gelegd en werden de kratten opgesteld. Het geheel aan kratten werd omwikkeld met geotextiel. De zone rondom de kratten werd aangevuld met drainerend zand.” 

 

Heeft u reeds ervaring met andere infiltratiesystemen?

“Wij zijn recent overgeschakeld van infiltratiekratten op infiltratiemodules uit poreus beton. Wij vinden deze gemakkelijker uit te voeren.”